Hỗ trợ trực tuyến
     
 
Lượt truy cập:  165959
Trực tuyến:  12
 
Giao dịch bảo đảm
STT Tên văn bản Tải
Nghị định 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm. 
Nghị định 83/2010/NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm. 
Nghị định 05/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn ... 
Nghị định 11/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm. 
Thông tư 05/2011/TT-BTP hướng dẫn đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo ... 
Thông tư liên tịch 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn ... 
Thông tư liên tịch 15/2013/TTLT-BTP-BGTVT-BTNMT-BCA hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin về tài sản ... 
Thông tư 08/2014/TT-BTP sửa đổi Thông tư 05/2011/TT-BTP hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin về giao ... 
Thông tư liên tịch 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN hướng dẫn về xử lý tài sản bảo đảm do Bộ trưởng Bộ Tư pháp -... 
 
Tìm kiếm
Tìm

Tuyển dụng

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, hiện nay VPCC An Lạc cần tuyển Công chứng viên, Văn thư Lữu trữ, Kế toán, ...
Liên kết website
MH_C